การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ 3 แห่ง ใน จังหวัดกำปงจาม (Kampong Cham Province)

19 Oct 2013

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ในจังหวัดกำปงจาม ประเทศกัมพูชา แห่งแรก ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA KIM HENG และสำนักงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ใน สำนักงานขายของ HONDA SOK KEA ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา โดยจะเป็นสำนักงานขาย สาขาที่ 25 และ 26 ของ จีแอลไฟแนนซ์ ที่กัมพูชา

และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 บริษัท ได้เปิดสาขาแห่งที่สาม ใน Soung Town ในจังหวัดกำปงจาม ซึ่งนับเป็นสาขาแห่งที่ 27 สาขาแห่งนี้ตั้งอยู่ใน สำนักงานขายของ HONDA TENG SOK HOUR ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา

กำปงจาม เป็นจังหวัดในกัมพูชา ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มตอนกลางของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่พาดผ่านใจกลางของจังหวัด กำปงจามเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 11 ของประเทศกัมพูชา และด้วยจำนวนประชากรที่มีมากถึง 1,680,694 คน ทำให้กำปงจาม เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ

HONDA KIM HENG

HONDA SOK KEA

HONDA TENG SOKHOUR