การเปิดสำนักงานขายแห่งใหม่ใน Moung Ruessei District, จังหวัดพระตะบอง และที่จังหวัด โพธิสัตว์ (Pursat Province)

13 Oct 2013

เมื่อวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2556 จีแอลไฟแนนซ์ (GLF) ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ในประเทศกัมพูชาได้แก่ 1) ที่ Moung Ruessei District, ในจังหวัดพระตะบอง และ 2) ที่จังหวัดโพธิสัตว์ (Pursat Province) ตามลำดับ

  1. สำนักงานขายที่เขต Moung Russei District ในจังหวัดพระตะบอง เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 21 ของ จีแอลเอฟ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA PIN TY 1 ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา
  2. สำนักงานขายที่ จังหวัด โพธิสัตว์ (Pursat Province) เป็นสำนักงานขายแห่งที่ 22 ของจีแอลเอฟ ตั้งอยู่ในสำนักงานขายของ HONDA KHOY VETH, ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้ากัมพูชา

จังหวัดโพธิสัตว์ (Pursat Province) เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของกัมพูชา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ และมีจำนวนประชากรเป็นอันดับที่ 14

1.HONDA PIN TY 1

2.HONDA KHOY VETH