ผู้ถือหุ้น GL อนุมัติแผนลงทุนและออกหุ้นแปลงสภาพ

07 Dec 2016

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ (กลาง) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ผู้นำธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ในอาเซียน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแผนลงทุนเข้าซื้อหุ้นใน Commercial Credit and Finance PLC (CCF) ซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซ์ชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ศรีลังกา และเข้าซื้อหุ้นใน BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. (BGMM) ซึ่งเป็นบริษัทไมโครไฟแนนซ์ในเมียนมาร์ รวมถึงอนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นพันธมิตรในต่างประเทศ 2 ราย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตตามเป้าหมาย และก้าวสู่การเป็นบริษัทดิจิทัลไฟแนนซ์ระดับโลก