สัดส่วนการถือหุ้นของ JTA ยังไม่เปลี่ยนแปลง

10 Jun 2016

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา เว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ ได้แสดงตัวเลขการถือหุ้นของ JTrust Asia Pte. Ltd. (JTA) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) เป็นหุ้นสามัญของบริษัท เมื่อปลายปี 2558 โดยแสดงว่ามีสัดส่วนการถือหุ้นเพียงร้อยละ 4.82 จากสัดส่วนเดิมเมื่อแปลงสภาพที่ร้อยละ 6.43 ข้อมูลนี้จึงอาจทำให้นักลงทุนสับสนได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว JTA ยังคงถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 6.43 เท่าเดิมโดยมิได้มีการขายหุ้นแม้แต่หุ้นเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สอบถามไปยัง JTA โดยตรงแล้วและขอยืนยันว่า JTA ยังมิได้ขายหุ้นของบริษัท และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเพื่อร่วมกันสนับสนุนการขยายธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่บริษัทได้ริเริ่มขึ้น คือ ‘ดิจิทัล ไฟแนนซ์’ โดยมิได้มีความตั้งใจที่จะขายหุ้นในส่วนของตนแต่อย่างใด