ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

09 Jun 2017

อ้างถึงหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เลขที่ กลต.พษ. 935/2560 ซึ่งให้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ ด้วยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย มิทซึจิ โคโนชิตะ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกรณีตามหนังสือที่อ้างถึงดังต่อไปนี้

1. ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น (Japanese Securities and Exchange Surveillance Commission (“SESC”)) ได้มีหนังสือเพื่อเสนอแนะให้หน่วยงานกำกับการให้บริการทางการเงินของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Financial Services Agency (“FSA”) ออกคำสั่งลงโทษทางปกครองด้านการเงินให้ข้าพเจ้าชำระเงิน สำหรับการกระทำด้วยวิธีการฉ้อฉลอันเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นในปี 2553 (“หนังสือแนะนำ”) ในวันเดียวกันนี้ FSA ได้ตัดสินให้เริ่มกระบวนการตรวจสอบตามหนังสือแนะนำดังกล่าว ซึ่งกระบวนการตรวจสอบนี้มิใช่กระบวนการทางศาลในทางอาญาหรือในทางแพ่ง แต่เป็นกระบวนการทางปกครองและดำเนินการโดย FSA

2. ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 FSA ได้มีคำสั่งตัดสินลงโทษทางปกครองด้านการเงินให้ข้าพเจ้าชำระเงิน (“คำสั่ง FSA”) โดยกล่าวอ้างเหตุผลต่างๆ ดังนี้ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมิได้เป็นคำสั่งของศาล เป็นแต่เพียงคำสั่งของ FSA

(1) ข้าพเจ้ามีเจตนาที่จะทำให้ราคาหลักทรัพย์ของ Wedge Holdings Co., Ltd. (“Wedge”) เพิ่มสูงขึ้น

(2) ข้าพเจ้ามีคำสั่งให้ Wedge เปิดเผยข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จที่ระบุว่า Wedge คาดว่าจะเข้าควบรวมกิจการของ A.P.F. Hospitality Co., Ltd. (“APF HOS”) ซึ่งเป็นบริษัท Holding Company ของ Zeavola Resort และผลกำไรจากการลงทุนของ Wedge ในส่วนที่เป็นรายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในความเป็นจริง Wedge ไม่สามารถคาดการณ์ตามที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ โดยหลักเนื่องจากมีการแบ่งชำระเงินสำหรับค่าหุ้นกู้ซึ่งออกโดย APF HOS ให้กับ Wedge (“หุ้นกู้”) เป็นจำนวนย่อยๆ ในหลายครั้ง ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่ามีการชำระค่าหุ้นกู้เต็มจำนวน

(3) ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวางแผนการแบ่งโอนชำระเงินที่กล่าวข้างต้น

(4) ราคาหลักทรัพย์ของ Wedge เพิ่มสูงขึ้นจากการกระทำต่างๆ ข้างต้น

3. ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ข้าพเจ้าได้ยื่นฟ้องรัฐ ตามคำฟ้องเลขที่ Heisei 29 (Gyou wa) No. 218 ต่อ Tokyo District Court เพื่อขอให้ศาลยกเลิกคำสั่ง FSA ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีแพ่งและจะเริ่มกระบวนพิจารณาคดีตั้งแต่ศาลชั้นต้น (ทั้งนี้ ไม่เคยมีการยื่นฟ้องร้องคดีอาญา) โดยในคำฟ้องระบุว่าคำสั่ง FSA ไม่มีมูล เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

(1) Wedge ได้มีการชำระเงินค่าหุ้นกู้จริง

(2) ข้าพเจ้าไม่ได้ควบคุมการแบ่งโอนชำระเงินและไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่แสดงว่าข้าพเจ้าได้เข้าควบคุมการแบ่งโอนชำระเงินในแต่ละครั้ง

(3) ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่จะทำให้ราคาหุ้นของ Wedge เพิ่มขึ้น และจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าไม่ได้ขายหุ้นแต่ยังตัดสินใจที่จะเข้าซื้อหุ้นของ Wedge เพิ่มโดยบริษัทที่ข้าพเจ้าเป็นกรรมการอยู่

(4) ข้าพเจ้าไม่เคยควบคุม Wedge หรือ APF HOS เพื่อให้เข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและไม่เคยดำเนินการให้ Wedge เปิดเผยข้อมูลใดๆ เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเองโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ทั้งนี้ ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่แสดงว่าข้าพเจ้าได้ควบคุม Wedge และ APF HOS หรือดำเนินการหรือสั่งผู้อื่นให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น

(5) การเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวอ้างในคำสั่ง FSA ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ Wedge

4. การไต่สวนคดีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้นจะมีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ Tokyo District Court

5. ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ขณะที่มีการให้สัมภาษณ์นั้น ข้าพเจ้ามิได้ถูกสั่งให้ชำระค่าปรับ หรือได้มีคำสั่งทางปกครองทางการเงินออกมาให้ข้าพเจ้าชำระเงินแต่อย่างใด ทั้งนี้ คำสั่งทางปกครองทางการเงินซึ่งมิใช่ค่าปรับในทางอาญานี้ได้ออกมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากนั้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีโดยหน่วยงานของรัฐ แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ฟ้องร้องคดีในเดือนพฤษภาคม 2560 ดังนั้น ข้าพเจ้าขอเรียนว่าข้าพเจ้ามิได้มีเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะทำให้นักลงทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำคัญผิดแต่อย่างใด

6. คำสั่ง FSA มิได้มีผลกระทบต่อบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“GL”) และธุรกิจของ GL เนื่องจากคำสั่ง FSA เป็นคำสั่งที่มีต่อข้าพเจ้า มิใช่คำสั่งที่มีต่อ GL บริษัทในกลุ่มของ GL หรือ Wedge (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ GL) แต่อย่างใด ดังนั้น GL บริษัทในกลุ่มของ GL และ Wedge จึงมิใช่ผู้ที่ต้องชำระเงินตามคำสั่งทางการปกครองทางการเงินดังกล่าว ซึ่งทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของ GL บริษัทในกลุ่มของ GL และ Wedge นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวที่กล่าวอ้างในคำสั่ง FSA มิได้เป็นธุรกรรมที่ GL บริษัทในกลุ่มของ GL และ Wedge เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือดำเนินการแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ
(นายมิซึจิ โคโนชิตะ)