จรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการบริษัทฯ ดำเนินงานในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และต้องดำรงตนหรือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

 • ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
 • บริหารงาน โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
 • ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
 • บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้น รวมถึง
  • ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงาน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือออกเสียงในที่ประชุมขณะที่มีการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่ใช้อิทธิพลหรือชี้นำให้มีการพิจารณาตัดสินใจไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
  • ไม่เปิดเผยความลับทางการค้า หรือความลับด้านอื่น ๆ ของบริษัทและเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ ด้วย
  • ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ
  • ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียจากการทำสัญญาของบริษัทฯ หรือแจ้งให้ประธานกรรมการหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) ทราบล่วงหน้าถึงส่วนได้เสียดังกล่าว และดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีกระบวนการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎระเบียบ
  • ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว เช่น ไม่รับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตั๋วโดยสาร ตั๋วอื่นๆ ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่าง ๆ ฯลฯ ที่หวังผลทางธุรกิจโดยมิชอบจากบริษัทฯ
  • ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการชุดอื่น ๆ
  • กรรมการบริษัทฯ และครอบครัว ต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือกิจการใดๆ รวมถึง ผู้ค้า/ผู้ขายที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัท กิจการ หรือบุคคลดังกล่าว จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือหน่วยลงทุน ไม่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ
  • ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
  • ไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือครอบครัว ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ