การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

บริษัทฯกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ ในการดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

กรณีมีข้อสงสัย ในทางปฏิบัติ สามารถปรึกษา ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หรือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

วินัย

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัทฯ และพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตาม คู่มือกฎระเบียบและข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ปี 2559 (หรือฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน) สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย