การโอนหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่

30 Oct 2020

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด (“เอพีเอฟ”) ได้จำหน่ายหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน 156,911,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ10.285 ของหุ้นซึ่งออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการโอนหุ้นดังกล่าว เอพีเอฟ และ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. จะยังคงถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 403,565,553 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 26.45 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยการโอนหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมของบริษัทหรือนโยบายทางธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทได้รับแจ้งว่าผู้รับโอนนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ เอพีเอฟ มาเป็นเวลานาน และมีความประสงค์ที่จะเข้าถือหุ้นในบริษัท เอพีเอฟ ยังได้แจ้งอีกว่าผู้รับโอนได้แสดงความประสงค์ที่จะถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวและให้การสนับสนุนแก่บริษัทอย่างเต็มที่ในทุกด้านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตซึยะ โคโนชิตะ)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร