ศาลสูงสุดที่สิงคโปร์มีคำพิพากษาให้ GL จ่ายค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 2,187 ล้านบาท)

08 Oct 2020

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า “ในเดือนธันวาคม 2560 JTrust Asia Pte., Ltd. (“JTA”) ได้ฟ้อง บริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GLH”) (นิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์) เป็นคดีแพ่ง โดยกล่าวหาว่า GLH กับพวกได้ร่วมกันทำการละเมิดและหลอกลวงให้หลงผิดในสถานะการเงินของ GL เพื่อทำให้ JTA ลงทุนใน GL และเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนประมาณ 7,183 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลสูงของสิงคโปร์ ได้ยกคำฟ้องของ JTA และสั่งให้ JTA ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งหลายรวมทั้ง GL ด้วย

เมื่อวานนี้ ศาลสูงสุดของสิงคโปร์ ได้กลับคำพิพากษาของศาลสูง และมีคำตัดสินให้ GLH และพวกร่วมกันรับผิดในค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,187 ล้านบาท หรือประมาณ 30% ของทุนทรัพย์ตามคำฟ้องของ JTA เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 70% ของทุนทรัพย์ตามฟ้องของJTA (เป็นเงินประมาณ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,656 ล้านบาท) ซึ่งรวมค่าเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับที่สองมูลค่า 130 ล้านเหรียญ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,060 ล้านบาทแล้ว) ถูกปฏิเสธโดยศาลสูงสุด

ซึ่งค่าเสียหายส่วนใหญ่ตามคำพิพากษา จำนวน 49 ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,527 ล้านบาท) เป็นค่าชดใช้เงินส่วนที่เหลือของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐที่ถึงกำหนดชำระให้แก่ JTA ในเดือนมีนาคม 2563 ที่เราได้ระงับการจ่ายไว้แล้วตามที่ได้ประกาศไปแล้วในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โปรดดูรายละเอียดใน link ด้านล่าง

https://investor.grouplease.international/news.html/id/790125/group/home

เราสามารถชำระเงินตามคำพิพากษานี้ ได้จากกระแสเงินสดของเรา ซึ่งเรายังมีคดีความที่ต้องดำเนินตามกระบวนพิจารณาในประเทศไทยอยู่ รวมถึงคำขออุธรณ์คำพิพากษา ของ JTA เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ศาลแพ่งในประเทศไทยพิพากษาว่า JTA กระทำการไม่สุจริต โดยการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ GL โดยศาลเห็นว่าการกระทำของ JTA ก่อให้เกิดความเสียหายและมีคำสั่งให้ชดใช้ GL เป็นเงินจำนวน 685.5 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 GL ได้ฟ้อง JTA เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 9,130 ล้านบาทจากการที่ถูก JTA ใช้กระบวนการทางกฎหมายกลั่นแกล้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โปรดดูรายละเอียดใน link ด้านล่าง

https://investor.grouplease.international/news.html/id/798626/group/home

เราจะยังคงสู้ต่อไปเพื่อผู้ถือหุ้นและปกป้องธุรกิจของเรา”