บริษัทกรุ๊ปลีสฟ้องคดีในไทยเรียกค่าเสียหายจาก JTA และกรรมการเป็นเงิน 9,130 ล้านบาท

18 Sep 2020

นายอาลัน ดูเฟส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“GL”) เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 GL ได้ยื่นฟ้อง JTrust Asia Pte., Ltd. (“JTA”) คดีแพ่งในไทย เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน 9,130 ล้านบาท (ประมาณ 292 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยคดีนี้คล้ายกับคดีแพ่งที่ฟ้องมาก่อนหน้านี้ ซึ่ง GL ชนะคดีมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยศาลตัดสินว่า JTA ยื่นขอฟื้นฟูกิจการของ GL ต่อศาลไทย โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต ในคดีดังกล่าวศาลตัดสินว่าการกระทำของ JTA ก่อให้เกิดความเสียหาย จึงเป็นการทำละเมิดต่อ GL ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ JTA ชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งค่าทนายความแก่ GL เป็นจำนวน 685.5 ล้านบาท

ค่าเสียหายที่ GL ได้รับตามคำตัดสินของศาลในวันที่ 5 มีนาคม 2563 นั้น เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก GL ต้องตกอยู่ในภาวะพักการชำระหนี้ในช่วงระยะเวลาจากวันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 รวมเป็นเวลาทั้งหมด 68 วัน และรวมค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีความเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตาม JTA ยังคงทำการละเมิดต่อ GL อย่างต่อเนื่องเสมอมา แม้กระทั่งหลังจากวันที่ 19 มีนาคม 2561แล้ว อย่างไรก็ตาม JTA ก็ยังไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561ที่ตัดสินให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ GL โดย JTA อุทธรณ์คัดค้านคำตัดสินดังกล่าวทันที การกระทำนี้ ทำให้ GL ต้องตกอยู่ในภาวะพักการชำระหนี้อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้กินเวลานานกว่าครั้งแรกและยาวต่อเนื่องมาจนจนกระทั่งศาลตัดสินยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม JTA ยังคงไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลและยื่นอุทธรณ์อีก การกระทำของ JTA นี้ รวมถึงการเป็นฝ่ายเริ่มต้นคดีความอื่นๆกับ GLในไทยและกับบริษัทย่อยของ GL ในสิงคโปร์ สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความเสียหายต่อ GL มากมายมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่า การกระทำของ JTA เหล่านั้น มาจากการตัดสินใจและสั่งการโดย JTrust Co., Ltd. (“JTrust”) บริษัทแม่ของ JTA และกรรมการอีก 2 คน ดังนั้น GL จึงฟ้อง JTrust และกรรมการดังกล่าว เป็นคดีแพ่งนี้ด้วย”

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ” ตราบใดที่ JTrust และบริษัทย่อย ยังคงใช้กลยุทธดำเนินการทางกฎหมายโดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต และใช้ศาลเป็นเครื่องมือในการทำลาย GL ทางฝ่าย GL เองก็ต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวด้วย คดีที่ยื่นฟ้องไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นี้ (และวางเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้ววันที่ 17 กันยายน 2563) เป็นการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ตามที่ศาลเคยตัดสินให้ GL ได้รับค่าเสียหายจากการกระทำของ JTA วันละ 10 ล้านบาท คดีนี้ GL จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 9,070 ล้านบาท บวกกับค่าทนายความจำนวน 60 ล้านบาท รวมแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,130 ล้านบาท”