APFH ในฐานะผู้ถือหุ้นของ GL ฟ้องคดีละเมิด JTrust

31 Jul 2020

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด (APFH) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ GL ได้ยื่นฟ้อง บริษัท เจทรัสต์ จำกัด (JTrust Co., Ltd) บริษัท เจทรัสต์ พีทีอี จำกัด (JTrust Asia Pte. Ltd.) และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องรวม 4 รายเป็นจำเลยในคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง พร้อมทั้งยื่นขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ GL ที่ถือหุ้นในช่วงเวลาที่ศาลกำหนด (13 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน) มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ APFH เรียกร้อง กล่าวคือ ค่าขาดประโยชน์ต่อหุ้น หุ้นละ 16.94 บาท คูณด้วยจำนวนหุ้นที่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนถืออยู่ในระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะได้ขายหุ้นไปแล้วหรือไม่ก็ตาม ก็จะได้เป็นผลลัพท์เท่ากับค่าขาดประโยชน์ที่สมาชิกกลุ่มแต่ละรายควรจะได้รับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับจากวันฟ้องคดี (24 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ศาลได้กำหนดวันนัดพิจารณาคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9.00 นาฬิกา

APFH ได้ขอให้ GL ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรดาผู้ถือหุ้นรับทราบในเบื้องต้น และหากศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีแบบกลุ่ม บรรดาผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิกกลุ่มตามคำสั่งศาลจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามคำฟ้อง ในขณะนี้ทีมทนายความของ APFH กำลังรวบรวมข้อมูลของบรรดาผู้ถือหุ้น และจะแจ้งสิทธิพร้อมทั้งขั้นตอนในการดำเนินการต่อไป

 


กรุณาส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

(คดีกลุ่ม) ยูนิต 4707 ชั้น 47 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

โทรศัพท์: 02 686 8590

Email: [email protected]