ศาลแพ่งไทยตัดสิน JTA ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต พิพากษาให้ JTA ชดใช้เงินให้แก่ GL จำนวน 685.5 ล้านบาท

06 Mar 2020

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศาลแพ่งของไทยได้ตัดสินว่าการที่ JTA ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ GL นั้นเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จึงพิพากษาให้ JTA ชดใช้เงินค่าเสียหายและค่าทนายความแก่ GL ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 685,500,000 บาท

ตามที่ GL ยื่นฟ้อง JTA เป็นคดีแพ่งเนื่องจาก JTA พยายามที่จะทำให้ GL เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ทั้ง ๆ ที่ เห็นได้ชัดว่า GL ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่จะต้องฟื้นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางพิพากษายกฟ้องคดีฟื้นฟูกิจการดังกล่าวเป็นครั้งที่สอง ซึ่งศาลใช้หลักในการพิจารณายกคำร้อง 3 ประการ ประกอบด้วย จำนวนหนี้ที่ GL ต้องชำระแก่ JTA ทรัพย์สินของ GL เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินที่มีอยู่ และความสามารถของ GL ในการดำเนินธุรกิจ

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ทั้งสามประการดังกล่าวแล้ว ศาลจึงตัดสินว่าจำนวนหนี้ที่ GL ต้องชำระแก่ JTA เป็นหนี้ที่ไม่มีความแน่นอน เนื่องจากยังมีคดีค้างพิจารณาอยู่ในศาล และ GL มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จึงไม่ใช่ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่อย่างใด ประกอบกับ GL ยังสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ ดังนั้น จึงพิพากษายกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

จากการที่ศาลแพ่งเห็นว่าการกระทำของ JTA เป็นการกระทำไปโดยมีเจตนาไม่สุจริต และสร้างความเสียหายให้แก่ GL อย่างมาก ทั้งจากคำตัดสินของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนที่แล้วที่ศาลพิพากษาให้กรุ๊ปลีสชนะคดี และคำตัดสินในวันนี้ จะช่วยสนับสนุนข้อโต้แย้งของเราในการต่อสู้เรียกร้องค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำของ JTA และหยุด JTA ในการใช้สิทธิดำเนินคดีโดยไม่สุจริต