ชี้แจงกรณีข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 132-2561

30 Oct 2018

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ลงข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 132/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหารของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กรณีให้ข่าวที่อาจทำให้เกิดความสำคัญผิด ในสาระสำคัญ (“ข่าว ก.ล.ต.”) รายละเอียดปรากฎตามข่าว ก.ล.ต. นั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจดังต่อไปนี้

  1. ข่าวก.ล.ต. เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ เท่านั้น โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้กล่าวโทษบริษัทฯ แต่อย่างใด
  2. การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ต่ออดีตผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด
  3. บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะประสานงานอย่างเต็มที่เมื่อได้รับการร้องขอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ