บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องคดีอันเกี่ยวเนื่องกับคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท

24 Apr 2018

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้อง (1) J Trust Asia Pte. Ltd. (2) นายโนบุโยชิ ฟุจิซาวะ กรรมการของ J Trust Asia Pte. Ltd. (3) นายชิเกะโยชิ อาซาโนะ กรรมการของ J Trust Asia Pte. Ltd. และ (4) ผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ J Trust Asia Pte. Ltd. เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท รวม 4 คน เป็นคดีอาญาต่อศาลล้มละลายกลางในฐานความผิดร่วมกันยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ รวมถึงได้อ้างว่าบริษัทฯ ต้องด้วยข้อสันนิษฐานที่จะสามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ซึ่งเป็นเท็จ ทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือในกลุ่มนักลงทุน และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ศาลล้มละลายกลางได้รับฟ้องและกำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.