แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินคดีของบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (J Trust Asia Pte. Ltd.) ต่อ Group Lease Holdings Pte. Ltd.

14 Mar 2018

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ และการดำเนินคดีของ บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (J Trust Asia Pte. Ltd.) (“JTA”) ต่อ Group Lease Holdings Pte. Ltd. (“GLH”) ดังนี้

บริษัทฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของการฟ้องร้องคดีของ JTA เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับกรณีที่ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำสั่งยกเลิกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อ GLH ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ JTA ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น JTA จึงต้องยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาล และในขณะเดียวกันก็ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อ GLH ระหว่างคดีอยู่ในช่วงระยะเวลาการขอยื่นอุทธรณ์อีกด้วย ต่อมาในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้อนุญาตให้ JTA ยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ อย่างไรก็ตามศาลแห่งประเทศสิงคโปร์มีคำสั่งไม่รับคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของ JTA ระหว่างคดีอยู่ในช่วงระยะเวลาการขอยื่นอุทธรณ์

ต่อมา JTA ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ หลังจากนั้น JTA ได้ยื่นขอให้มีพิจารณาอุทธรณ์เป็นกรณีเร่งด่วน และยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างคดีอยู่ระหว่างการขอยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เป็นครั้งที่สอง

ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ได้อนุญาตให้มีการพิจารณาอุทธรณ์เป็นกรณีเร่งด่วนได้ อย่างไรก็ดี ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ยังไม่ได้กำหนดวันไต่สวนสำหรับการยื่นอุทธรณ์เป็นกรณีเร่งด่วนนี้แต่อย่างใด

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคำสั่งยกคำร้องครั้งที่สองของ JTA ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อ GLH ระหว่างดดีอยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ อีกทั้งยังมีคำสั่งให้ JTA ชดใช้ค่าเสียหายแก่ GLH เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,500 เหรียญสิงคโปร์อีกด้วย