การชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์

10 Mar 2017

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งขอให้ทาง บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูล ใน 2 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับลูกหนี้เงินให้กู้ยืมในงบการเงิน และประเด็นที่ 2เรื่องการกำกับดูแลกิจการนั้น ทางบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมคำชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจะตอบภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ใคร่ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทุกท่านรับทราบ ดังนี้

– ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม และทำผลกำไรให้กับบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวทางธุรกิจดิจิตอลไฟแนนซ์แพลตฟอร์มได้เป็นอย่างดี

– ข้อมูลหรือธุรกรรมเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น และได้ถูกบันทึกไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ มาเป็นประจำทุกๆไตรมาสที่ผ่านมา

– ข้อมูลทุกอย่างได้ถูกส่งมอบให้แก่ผู้สอบบัญชี คือ บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด (เดิมคือบริษัทเอินส์ทและยัง จำกัด) โดยครบถ้วน ก่อนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 และจากข้อมูลข้างต้นนี้ ผู้สอบบัญชีก็ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข (unqualified) ซึ่งหมายถึง งบการเงินของ บริษัทฯ ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจในการให้ข้อมูลเหล่านั้น

 

– คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความกระตือรือร้น และให้ความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมถึง 19 ครั้ง ดังนั้น ข้อมูลทุกอย่างจึงได้รับการแบ่งปัน และปรึกษาหารือร่วมกันอย่างดีอยู่เสมอ

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                       นายทัตซึยะ โคโนชิตะ

                                                                       ประธานกรรมการบริหาร

                                                                                บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)