30 เมษายน 2556 : ผู้ถือหุ้น GL ไฟเขียวแตกพาร์เหลือ 50 สตางค์ ต้องการหุ้นปันผลต้องซื้อก่อน 3 พ.ค.นี้

30 Apr 2013

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL หนึ่งในผู้นำผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จากหุ้นละ 5.00 บาท เป็น 0.50 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงจะเท่ากับ 1,350 ล้านหุ้น ขณะที่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 675 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 (1 มกราคม-31ธันวาคม ) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นมูลค่าประมาณ 249 ล้านบาท และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว บริษัทฯ ยังคงเหลือมูลค่าเงินปันผลที่จะจ่ายประมาณ 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) จะขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อแจ้งว่าผู้ซื้อหุ้นหมดสิทธิรับเงินปันผล ดังนั้น ผู้ที่ต้องการรับเงินปันผลจะต้องซื้อหุ้น GL ก่อนวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยจะจ่ายหุ้นเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 5.4466230936 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลและจ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1020 บาท ซึ่งหากคำนวณจำนวนหุ้นปันผลเทียบกับหุ้นเดิมจะเท่ากับ 18.36% ส่วนหุ้นปันผลที่เป็นเงินสดนั้นจะครอบคลุมกับภาษีหุ้นปันผลหัก ณ ที่จ่าย สำหรับมูลค่าหุ้นปันผลดังกล่าว