Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

07 มกราคม 2565: การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

07 มกราคม 2565: ยื่นฟ้องคดีอาญาบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (“JTA”)

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

22 ธันวาคม 2564 : ผลดีจากการแจ้งผลของคำพิพากษาศาลฎีกา คดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 ธันวาคม 2564 : ประกาศวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2565

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01 ธันวาคม 2564 : รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 พฤศจิกายน 2564

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

18 พฤศจิกายน 2564 : ตลท. ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GL MAX และ POLAR

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16 พฤศจิกายน 2564 : ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 พฤศจิกายน 2564 : แจ้งความคืบหน้าดำเนินการด้านงบการเงิน ประจำปี 2563 ของบริษัท

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 พฤศจิกายน 2564 : ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01 พฤศจิกายน 2564 : รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 ตุลาคม 2564