Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

17 พฤษภาคม 2565 : แจ้งความคืบหน้าดำเนินการด้านงบการเงิน ประจำปี 2563 ของบริษัท

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

17 พฤษภาคม 2565 : ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

29 เมษายน 2565 : สรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2565

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

25 มีนาคม 2565 : การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

18 มีนาคม 2565 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01 มีนาคม 2565 : รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01 มีนาคม 2565 : ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

28กุมภาพันธ์ 2565 : แจ้งความคืบหน้าดำเนินการด้านงบการเงิน ประจำปี 2563 ของบริษัท

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

28 กุมภาพันธ์ 2565 : ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

18 กุมภาพันธ์ 2565 : ตลท. ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GL MAX และ POLAR