Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12 กันยายน 2566: การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีชั่วคราว (Provisional Liquidator) ของบริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ พีทีอี จำกัด12 กันยายน 2566: 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16 สิงหาคม 2566: ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 สิงหาคม 2566: การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 สิงหาคม 2566: ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน15 สิงหาคม 2566:

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

31 กรกฎาคม 2566: รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

31 กรกฎาคม 2566: แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10 กรกฎาคม 2566: แจ้งการยื่นคำร้องขอขอฟื้นฟูกิจการบริษัท

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

6 กรกฎาคม 2566: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไข)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

5 กรกฎาคม 2566: การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า5 กรกฎาคม 2566:

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

29 มิถุนายน 2566: รายงานความคืบหน้าคดีในประเทศกัมพูชาที่เกี่ยวกับ บริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ พีทีอี จำกัด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์