Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 พฤษภาคม2567: ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

28 มีนาคม 2567: แจ้งผลคดีขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

5 มีนาคม: คำสั่งศาลประเทศสิงคโปร์ให้ชำระบัญชี บริษัท Group Lease Holdings Pte. Ltd.

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

29 กุมภาพันธ์ 2567: ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

21 กุมภาพันธ์ 2567: ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม (วันหยุดกรณีพิเศษ) ประจำปี พ.ศ. 2567

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14 กุมภาพันธ์ 2567: แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแพ่งที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ฟ้องบริษัท เจทรัสต์ จำกัด กับพวกอีก 3 คน เป็นมูลละเมิดและเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12 มกราคม 2567: แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความในประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด และ บริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ พีทีอี จำกัด

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

5 มกราคม 2567: การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

24 พฤศจิกายน 2566: แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความในประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด และ บริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ พีทีอี จำกัด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14 พฤศจิกายน 2566: ประกาศวันหยุดทำการ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์