Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

12 กันยายน 2566: คำร้องเลิกกิจการ GLH ถูกระงับ ตั้งผู้ชำระบัญชีชั่วคราวเข้าดูแลทรัพย์สินของ GLH

admin

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เมื่อไม่นานมานี้ JTA ได้ยื่นคำร้องขอให้เลิกกิจการ GLH ในประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะดำเนินการเลิกกิจการ GLH กลับมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีชั่วคราว (“ผู้ชำระบัญชี”) ของ GLH เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 โดยหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี คือ ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมทรัพย์สินของ GLH ส่วนเหตุผลที่ตั้งผู้ชำระบัญชีในครั้งนี้นั้น มีผลมาจากการเรียกร้องหนี้ที่เกี่ยวเนื่องจากสัญญาลงทุน ฉบับที่ 2 ระหว่าง บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย กับ JTA บริษัทมีคดีฟ้องร้องในประเทศไทยเกี่ยวกับสัญญาลงทุนฉบับนี้ และบริษัทจะต่อสู้ในประเทศไทยต่อไป เพราะบริษัทเชื่อว่า บริษัทมีข้อโต้แย้งที่ชัดเจนพอที่จะชนะคดี นอกจากนี้  บริษัทจะอุทธรณ์คดีดังกล่าวข้างต้น ในประเทศไทยนั้น ศาลฏีกาได้รับฏีกาคดีของบริษัทไว้แล้ว โดยเป็นคดีที่บริษัทเรียกค่าเสียหายจาก JTA เป็นเงินจำนวน 685 ล้านบาท และบริษัทได้ชนะคดีดังกล่าวแล้วในศาลชั้นต้น อีกทั้งบริษัทยังมีคดีฟ้องร้อง JTA อีก 1 คดี ซึ่งเป็นคดีที่บริษัท ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนมากกว่า 9 พันล้านบาท ซึ่งจะมีการพิจารณาคดีต่อไปภายในปีนี้ นอกจากนั้น บริษัทจะพยายามเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติมจาก JTA รวมถึงในกรณีการตั้งผู้ชำระบัญชีนี้ด้วย การดำเนินการทางกฎหมายอันไม่สุจริตใดๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคตของ JTA ซึ่งเป็นการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมจะทำให้บริษัทมีมูลเหตุในการเรียกร้องค่าชดเชยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต”

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “บริษัทมีความยินดีที่กระบวนการเลิกกิจการ GLH ได้ถูกระงับชั่วคราวในครั้งนี้ ข้าพเจ้าคิดว่า มันมีความชัดเจนที่ว่ากระบวนการเลิกกิจการดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธ  นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมถึงมันจึงอยู่ระหว่างการงดพิจารณา และมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของ GLH เพื่อดูแลทรัพย์สินของ GLH แทน แม้ว่าเราจะปฏิเสธความคิดที่ว่า GLH ต้องการผู้ชำระบัญชี เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของ GLH เนื่องจากในขณะที่คดีในประเทศสิงคโปร์ยังคงดำเนินอยู่นั้น ฝ่ายบริหารของ GLH ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลสิงคโปร์ที่มีต่อ GLH ซึ่งมีคำสั่งห้ามโอนย้ายทรัพย์สิน บริษัทมีความยินดีที่มีกระบวนการการเลิกกิจการดังกล่าวได้ถูกระงับชั่วคราว ดังนั้น บริษัทจึงสามารถทุ่มเทพลังเพื่อเอาชนะคดีหลักในประเทศสิงคโปร์ได้”

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12 กันยายน 2566: การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีชั่วคราว (Provisional Liquidator) ของบริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ พีทีอี จำกัด12 กันยายน 2566: 

admin

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16 สิงหาคม 2566: ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

admin

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 สิงหาคม 2566: การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท 

admin

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 สิงหาคม 2566: ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน15 สิงหาคม 2566:

admin

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

1 สิงหาคม 2566: GL เปิดตัวผู้สอบบัญชีใหม่ ก้าวสำคัญในการกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง

admin

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 (ประชุมสามัญ) ที่จัดขึ้นในวันนี้ โดยมีมติแต่งตั้ง บริษัท เอชแอลบี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด (“HLB”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564, 2565 และ 2566 นับเป็นก้าวที่สำคัญ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความคืบหน้าที่บริษัททำให้มาถึงจุดนี้ได้ เรามีความพร้อมเป็นอย่างมากมาโดยตลอดในการที่จะเปิดเผย แสดงข้อมูลทางการเงินต่อผู้สอบบัญชีรวมถึงนักลงทุนทุกท่าน และขอต้อนรับ HLB  บริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ 1ใน 10 ของโลกที่จะได้มาร่วมงานกัน”

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความอดทนและความเชื่อมั่นที่มีให้กับบริษัทเสมอมา และได้ร่วมลงมติให้ HLB เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทมีความยินดีที่จะร่วมงานกับ HLB เพื่อแก้ไขประเด็นของผู้สอบบัญชี และเปิดเผยงบการเงินทันทีที่การตรวจสอบบัญชีเสร็จสมบูรณ์อย่างเหมาะสมและโปร่งใส ในการร่วมงานกับ HLB ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่า จะสามารถเปิดเผยงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด และหลักทรัพย์ของบริษัทสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดได้อีกครั้งอย่างแน่นอน อีกประการหนึ่ง บริษัทยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า กรรมการบริหารทั้งสองท่านคือ นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ และนายทัตซึยะ โคโนชิตะ ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมโดยมติผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกท่าน คือ นางสาวกนกรัตน์ ดีมั่งมี คณะกรรมการจะขอทำงานต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น” 


Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

31 กรกฎาคม 2566: รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน

admin

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

31 กรกฎาคม 2566: แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

admin

Categories
ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

11 กรกฎาคม 2566: JTA พยายามยื่นขอฟื้นฟูกิจการของ GL ในประเทศไทย เป็นครั้งที่สาม หลังจากความพยายามในสองครั้งแรกไม่เป็นผล

admin

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อยากให้ลองพิจารณาการกระทำของ บริษัท เจทรัสต์ เอเซีย พีทีอี จำกัด (“JTA”) ต่อ GL โดยในปี 2562 ศาลล้มละลายกลางได้ยกคำร้องขอขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท JTA ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปจนถึงชั้นศาลฎีกาซึ่งพากษายืนยกคำร้องในที่สุด ต่อมาในเดือนเมษายนปีนี้ JTA ได้ยื่นคำร้องขอขอฟื้นฟูกิจการของ GL เป็นครั้งที่สอง GL ได้ยื่นคัดค้านให้ถอนคำร้องขอดังกล่าว และศาลไม่ได้รับคำร้องนั้นเพราะ JTA ถอนคำร้องไป มาถึงวันนี้ JTA ได้พยายามเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งศาลได้รับไต่สวนคำร้องไว้ เนื่องจากทรัพย์สินของบริษัทมีมากกว่าหนี้สิน บริษัทจึงไม่ได้ตกเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างชัดเจน บริษัทจะต่อสู้กับคำร้องที่ไม่มีมูลนี้ และจะใช้การกลั่นแกล้งในทางกฎหมายนี้เป็นเหตุเรียกให้มีการชดใช้ค่าเสียหายจากJTA ต่อไป อย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้การเริ่มฟ้องคดีในปี 2561 ว่าบริษัทจะต่อสู้และมีชัย และในท้ายสุด JTA ต้องชดใช้ ทีมผู้บริหารและข้าพเจ้าจะยังคงยืนยันคำเดิมในวันนี้”

นายริกิ อิชิกามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า“เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า JTA กำลังใช้กระบวนการในชั้นศาลของไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเป็นเครื่องมือในการสร้งความเสียหายให้แก่ GL ศาลไทยได้ยกคำร้องโดยให้ความเห็นว่าบริษัทได้ได้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างชัดแจ้งไปแล้ว ตลอดไปจนถึงชั้นศาลฎีกา ความพยายามของ JTA ในการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของ GL ในประเทศไทยได้ล้มเหลวมาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่ร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ เจตนารมย์ของกลุ่มบริษัทและผู้บริหารของ JTAยังคงใช้กระบวนการทางกฎหมายที่ไม่สุจริตโจมตี GL และใช้กระบวนการทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้องกับสิทธิที่มีอยู่ในการดำเนินกระบวนการในชั้นศาลนั้น ซึ่งมันชัดเจนที่ JTA ใช้การฟ้องคดีต่อศาลโดยไม่ใสสะอาด บริษัทกำลังจะยื่นข้อเท็จจริงนี้ในทุกศาลและบริษัทมั่นใจว่าศาลจะเข้าใจเจตนาที่ละโมบ การละเมิดสิทธิ และการกระทำที่ไม่สุตจริตของ JTA  บริษัทจะต้องชนะและบริษัทจะใช้ชัยชนะทางกฎหมายนี้บังคับให้ JTA ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท” 


Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10 กรกฎาคม 2566: แจ้งการยื่นคำร้องขอขอฟื้นฟูกิจการบริษัท

admin