Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

4 มกราคม 2566: การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

3 มกราคม 2566: รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 ธันวาคม 2565

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

19 ธันวาคม 2565: ประกาศวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2566

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

07 ธันวาคม 2565: ประกาศวันหยุดทำการ (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2565

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

1 ธันวาคม 2565: รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 30 พฤศจิกายน 2565

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15 พฤศจิกายน 2565: ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14 พฤศจิกายน 2565: รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14 พฤศจิกายน 2565: ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11 พฤศจิกายน 2565: ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งขยายเวลาให้ GL และ MAX เพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป และดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)

Categories
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01 พฤศจิกายน 2565: รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 ตุลาคม 2565