Categories
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

บริษัทฯกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ ในการดำเนินการให้มั่นใจว่า พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของตน รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

กรณีมีข้อสงสัย ในทางปฏิบัติ สามารถปรึกษา ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หรือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

วินัย

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัทฯ และพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตาม คู่มือกฎระเบียบและข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ปี 2559 (หรือฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน) สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย

Categories
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณพนักงาน

จรรยาบรรณพนักงาน

การปฏิบัติตน

 • ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 • ยึดมั่นในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด
 • ละเว้นจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติ และชื่อเสียงของตนเอง และบริษัทฯ เช่น ไม่กระทำตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท เป็นต้น
 • ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ
 • หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ซึ่งหมายความรวมถึงการให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน การเรียกร้องเรี่ยไรต่างๆ การใช้เช็คแลกเงินสด การเล่นแชร์ เป็นต้น ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ

การปฏิบัติต่อบริษัทฯ

 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ด้วยความรับผิดชอบรอบคอบ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดในการทำงาน โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • เป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ค่านิยมบริษัทฯ และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
 • พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ
 • ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัด และดูแลมิให้สูญหาย อีกทั้งไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
 • ห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรืออาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
 • ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงินหรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยมิชอบ
 • มีความมุ่งมั่น มีจิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อบริษัทฯ ที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ โดยต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว
 • รักษาความลับของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด ระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหลหรือไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
 • ระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อบุคคภายนอก โดยเฉพาะเรื่องที่อาจส่งผลถึงชื่อเสียงและการดำเนินงานของบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

 • เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัทฯ โดยส่วนรวม
 • ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
 • ให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
 • ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
 • ผู้ใต้บังคับบัญชารับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง รวมทั้งมีความสุภาพต่อพนักงานที่มีตำแหน่งเหนือตน
 • หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของบริษัทฯ
 • รักษาและร่วมสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดศีลธรรมต่อพนักงานอื่น
 • ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น โดยการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึง การลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม

การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อม และสังคม

 • พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่แข่งขัน และสังคม 
 • พึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
 • ไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าที่ตนเองได้รับทราบจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย
 • การให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการของบริษัท ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน ไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญ
 • ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยต้องไม่ให้หรือรับสินบนไม่ว่าจะเป็นในรูปของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และต้องไม่กระทำการหรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำการอันเป็นความผิดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าร่วมหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคู่แข่ง หรือกิจการใดๆ รวมถึง ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วย อย่างไรก็ตาม กรณีที่หุ้นของบริษัทคู่แข่ง กิจการ หรือบุคคลดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือหน่วยลงทุนไม่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • พนักงานต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา  
 • พนักงานต้องไม่ทำงานเป็นพนักงานประจำแบบเต็มเวลา หรือพนักงานชั่วคราวในบริษัทอื่นที่ดำเนินกิจการในลักษะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือกิจการที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือกิจการที่มีผลประโชยน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ
 • กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จัดทำแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯกำหนด เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และแจ้งทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การรักษาความลับ

 • ไม่เปิดเผย หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับ รวมทั้งรักษาความลับของบริษัทฯ โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าว เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม  ไม่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 • ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่ หรือเรื่องอันใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน

 • จัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่รับรองโดยทั่วไป
 • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดหา

 • วางตัวกับ ผู้ค้า/ผู้ขาย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเชิงธุรกิจเท่านั้น ควรระมัดระวังอย่าให้เกิดข้อครหาได้ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับ ผู้ค้า/ผู้ขายรายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอื่นๆ จนอาจทำให้เกิดการตัดสินใจเลือกจัดหา การจัดประมูล การเจรจาต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็นไปโดยยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อทุกราย
 • การจัดซื้อและจัดจ้างของบริษัทฯ จะต้องอยู่ภายใต้นโยบายการจัดซื้อและจัดจ้างที่บริษัทฯ กำหนดโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบการจัดซื้อและจัดจ้างของบริษัทฯ ที่บังคับใช้อยู่ในเวลาที่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้างนั้น
 • ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรง ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมาแก่ผู้ค้า/ผู้ขาย โดยไม่ทำให้ผู้ค้า/ผู้ขาย รีบตัดสินใจด้วยความเข้าใจที่ผิดพลาด หรือได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควรจะได้
 • ไม่รับของกำนัล สินน้ำใจ การรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์ หรืองานเลี้ยงรับรองจาก ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่จัดขึ้นให้เป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะใดคณะหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงการรับเชิญไปดูงานที่ ผู้ค้า/ผู้ขาย เสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ หรือการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก ผู้ค้า/ผู้ขาย สำหรับกิจกรรมภายในต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ
 • ไม่หวังหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะจาก ผู้ค้า/ผู้ขาย ไม่ว่าในโอกาส หรือสถานการณ์ใดๆ และไม่รับเงินหรือสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งสิ้น
 • ไม่เชิญ ผู้ค้า/ผู้ขาย เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่ได้มีความต้องการจัดหาอย่างแท้จริง หรือตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่จัดหาจาก ผู้ค้า/ผู้ขาย รายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะ ผู้ค้า/ผู้ขาย ที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ ความตั้งใจ และความสามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขันโดยหวังจะได้รับการจัดหาในที่สุดเท่านั้น ไม่ควรเชิญ ผู้ค้า/ ผู้ขาย มาประกวดราคาเพียงเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตั้งเงื่อนไขต่อรองกับ ผู้ค้า/ผู้ขาย รายอื่น หากต้องการเพียงตัวเลขในการประมาณการค่าใช้จ่าย หรือจัดทำงบประมาณ จะต้องแจ้งให้ ผู้ค้า/ผู้ขาย ทราบอย่างแจ้งชัดล่วงหน้า
 • ให้หลักเกณฑ์ ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง และปฏิบัติต่อผู้ค้า/ผู้ขาย ที่เข้าร่วมประกวดราคาโดยทัดเทียมกัน หากรายหนึ่งรายใดร้องขอและได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นควรถูกส่งไปยังรายอื่นๆ ที่ไม่ได้ร้องขอด้วย หรือหากรายหนึ่งรายใดร้องขอและได้รับอนุญาตให้เลื่อนกำหนดวันส่งเอกสารการประมูลก็จะต้องแจ้งวันครบกำหนดใหม่นั้นให้รายอื่นๆ ทราบโดยทันทีเช่นกัน
 • รักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคา แต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยตัวเลขราคา หรือข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับจากรายหนึ่งให้กับรายอื่นทราบ
 • ดำเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอิทธิพลใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมแทรกแซงได้
 • ไม่ทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้เวลากับคู่ค้าอย่างกระชั้นชิดเกินไป แต่ควรให้เวลาแก่คู่ค้าตามสมควร เพื่อคู่ค้าสามารถจัดหาหรือผลิตสินค้าหรือจัดให้บริการอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือการบันเทิง

 • พนักงานและครอบครัวต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ
 • พนักงานและครอบครัวอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยของขวัญที่ได้รับหรือให้ ต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 • พนักงานสามารถรับของขวัญในนามบริษัทต่อบริษัท เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ ทั้งนี้ของขวัญ ของที่ระลึกนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยฝ่ายงานต้นสังกัดต้องนำส่งของขวัญ ของที่ระลึก ดังกล่าวให้ฝ่ายบุคคลเพื่อบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เช่น การจับฉลาก หรือบริจาค เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีมูลค่าของทรัพย์สินมีมูลค่าที่สูง (มากกว่า 2,000 บาท) ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม และเพื่อให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจใดๆ
 • ไม่รับเลี้ยงในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ
 • งดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา เว้นแต่เป็นการให้ตามจารีตประเพณี และที่มีมูลค่าไม่สูงเกินสมควร

 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน

 • ไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ใดฝ่าฝืนโดยนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก และใช้ข้อมูลภายในที่ทราบนั้น ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องได้รับโทษทางวินัย และ มีโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 296  คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • พนักงานหรือผู้บริหาร ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน หรือการจัดทำข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ และหรือ ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่บริษัทฯจะเผยแพร่ผลการดำเนินงานหรืองบการเงิน ต่อสาธารณะ  รวมทั้ง ไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลภายใน จนถึง 24 ชั่วโมง หลังจากวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
 • กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร จัดทำรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบโดยไม่ชักช้าหรือไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากทำรายการ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นดังกล่าวจะถูกนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หลีกเลี่ยงการใช้ Internet Site ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารของ Internet Site ดังกล่าวต่อผู้อื่น
 • หลีกเลี่ยงที่จะส่ง Electronic Mail (E-mail) ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หรือสร้างความรำคาญต่อผู้อื่น หรือฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
 • พนักงานที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเนื้อหา E-mail ของผู้อื่น จะกระทำการดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจเท่านั้น และ พนักงานที่เข้าถึงเนื้อหาของ E-mail ของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดทางวินัย
 • พนักงานต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่มีอำนาจรับทราบ
Categories
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ

จรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการบริษัทฯ ดำเนินงานในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และต้องดำรงตนหรือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยจัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

 • ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
 • บริหารงาน โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
 • ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
 • บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้น รวมถึง
  • ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงาน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือออกเสียงในที่ประชุมขณะที่มีการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่ใช้อิทธิพลหรือชี้นำให้มีการพิจารณาตัดสินใจไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
  • ไม่เปิดเผยความลับทางการค้า หรือความลับด้านอื่น ๆ ของบริษัทและเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ ด้วย
  • ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ
  • ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียจากการทำสัญญาของบริษัทฯ หรือแจ้งให้ประธานกรรมการหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) ทราบล่วงหน้าถึงส่วนได้เสียดังกล่าว และดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีกระบวนการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎระเบียบ
  • ไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว เช่น ไม่รับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตั๋วโดยสาร ตั๋วอื่นๆ ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่าง ๆ ฯลฯ ที่หวังผลทางธุรกิจโดยมิชอบจากบริษัทฯ
  • ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการชุดอื่น ๆ
  • กรรมการบริษัทฯ และครอบครัว ต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือกิจการใดๆ รวมถึง ผู้ค้า/ผู้ขายที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัท กิจการ หรือบุคคลดังกล่าว จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือหน่วยลงทุน ไม่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ
  • ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
  • ไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตน หรือครอบครัว ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
Categories
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม

 • บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญ
 • รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
 • ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
 • ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ดำเนินงานโดยความโปร่งใส

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน

 • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามสุขอนามัย และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
 • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่ละคน ในอัตราที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำทั่วไป
 • การแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
 • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่สุขภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 • ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ
 • รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 • มีช่องทางให้พนักงานแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดระเบียบและกฎหมาย

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

 • ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า แต่ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกกลุ่มในเรื่องการบริการอย่างเป็นธรรม
 • ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 • มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 • เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า
 • จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจและดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • ดำเนินการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐาน
 • ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
 • ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ได้จากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลปกปิดตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่หรือกฎหมาย
 • ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้า

 • ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อกันทั้งสองฝ่าย
 • ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า
 • ประเมินผลคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้

 • ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลทรัพย์สินค้ำประกันและเงื่อนไขอื่นๆ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 • รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า

 • ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
 • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากมูลความจริง

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • จัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม ที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อคืนกำไรสู่สังคม
 • ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ฯลฯ
 • ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 • ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
 • วางตัวเป็นกลาง โดยไม่กระทำการอันใดที่เป็นการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

 • วางแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
Categories
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำขององค์กร โดยเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล และกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 • กำกับดูแล ให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และการมีผลประกอบการที่ดี  รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

ระบบการควบคุมภายใน

 • ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยการประสานงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการวัดผล ทบทวนแนวทาง และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

การนำนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

 • ส่งเสริมการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือการให้บริการแก่ลูกค้า หรือคู่ค้า อย่างเหมาะสม รวมทั้งการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการสร้างคุณค่า ตลอดจนผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากร

 • ดูแลให้มีการบริหารบุคลากรที่ดี ในด้านการพัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อเป็นแรงจูงใจ และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร

ความโปร่งใส

 • สร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบัญญัติต่างๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน

 • ควบคุมดูแลธุรกรรม อันอาจเป็นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ  ระมัดระวังให้เกิดความโปร่งใส และบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สิทธิและความเสมอภาค

 • เคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ด้วยการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอเสมอภาค การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เป็นต้น

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสังคมส่วนรวม โดยบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ, ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องภายใต้กฎหมาย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาลที่ดี