2556

วันที่ กิจกรรม
18-24 ธันวาคม 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 5)
8 พฤศจิกายน 2556 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
19-25 กันยายน 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 4)
17 กันยายน 2556 เซ็นสัญญากับ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5 กันยายน 2556 เซ็นสัญญากับ สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น
27 สิงหาคม 2556 พบนักวิเคราะห์
19-25 มิถุนายน 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 3)
26 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
26 เมษายน 2556 พบนักวิเคราะห์
20-26 มีนาคม 2556 ระยะเวลาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 (ครั้งที่ 2)