2555

วันที่ กิจกรรม
11 ธันวาคม 2555 วันพบปะนักลงทุน
25 ตุลาคม 2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555
12 กันยายน 2555 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
27 เมษายน 2555 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555